Traditional

減字木蘭花

畫堂雅宴。
一抹朱弦初入遍。
慢拈輕籠。
玉指纖纖嫩剝蔥。
撥頭憁利。
怨月愁花無限意。
紅粉輕盈。
倚暖香檀曲未成。

Simplified

减字木兰花

画堂雅宴。
一抹朱弦初入遍。
慢拈轻笼。
玉指纤纤嫩剥葱。
拨头憁利。
怨月愁花无限意。
红粉轻盈。
倚暖香檀曲未成。

Pronunciation

jiǎn zì mù lán huā

huà táng yǎ yàn , yī mǒ zhū xián chū rù biàn , màn niān qīng lóng , yù zhǐ xiān xiān nèn bāo cōng , bō tóu còng lì , yuàn yuè chóu huā wú xiàn yì , hóng fěn qīng yíng , yǐ nuǎn xiāng tán qū wèi chéng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.