Traditional

減字木蘭花

園林衰槁。
一品梅花開太早。
紫蕊檀心。
獨占中央色似金。
幽香清遠。
對景開尊同賞玩。
雅稱仙姿。
莫是多情染相思。

Simplified

减字木兰花

园林衰槁。
一品梅花开太早。
紫蕊檀心。
独占中央色似金。
幽香清远。
对景开尊同赏玩。
雅称仙姿。
莫是多情染相思。

Pronunciation

jiǎn zì mù lán huā

yuán lín shuāi gǎo , yī pǐn méi huā kāi tài zǎo , zǐ ruǐ tán xīn , dú zhān zhōng yāng sè sì jīn , yōu xiāng qīng yuǎn , duì jǐng kāi zūn tóng shǎng wán , yǎ chēng xiān zī , mò shì duō qíng rǎn xiāng sī ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.