Traditional

減字木蘭花

歌檀斂袂。
繚繞雕梁塵暗起。
柔潤清圓。
百琲明珠一線穿。
櫻唇玉齒。
天上仙音心下事。
留往行雲。
滿坐迷魂酒半醺。

Simplified

减字木兰花

歌檀敛袂。
缭绕雕梁尘暗起。
柔润清圆。
百琲明珠一线穿。
樱唇玉齿。
天上仙音心下事。
留往行云。
满坐迷魂酒半醺。

Pronunciation

jiǎn zì mù lán huā

gē tán liǎn mèi , liáo rào diāo liáng chén àn qǐ , róu rùn qīng yuán , bǎi bèi míng zhū yī xiàn chuān , yīng chún yù chǐ , tiān shàng xiān yīn xīn xià shì , liú wǎng xíng yún , mǎn zuò mí hún jiǔ bàn xūn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.