Traditional

減字木蘭花

去年殘臘。
曾折梅花相對插。
人面而今。
空有花開無處尋。
天天不遠。
把酒拈花重發願。
願得和伊。
偎雪眠香似舊時。

Simplified

减字木兰花

去年残腊。
曾折梅花相对插。
人面而今。
空有花开无处寻。
天天不远。
把酒拈花重发愿。
愿得和伊。
偎雪眠香似旧时。

Pronunciation

jiǎn zì mù lán huā

qù nián cán xī , zēng zhē méi huā xiāng duì chā , rén miàn ér jīn , kōng yǒu huā kāi wú chǔ xún , tiān tiān bù yuǎn , bǎ jiǔ niān huā zhòng fā yuàn , yuàn dé hé yī , wēi xuě mián xiāng sì jiù shí ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.