Traditional

減字木蘭花

年來方寸。
十日幽歡千日恨。
未會此情。
白盡人頭可得平。
區區堪比。
水趁浮萍風趁水。
試望瑤京。
芳草隨人上古城。

Simplified

减字木兰花

年来方寸。
十日幽欢千日恨。
未会此情。
白尽人头可得平。
区区堪比。
水趁浮萍风趁水。
试望瑶京。
芳草随人上古城。

Pronunciation

jiǎn zì mù lán huā

nián lái fāng cùn , shí rì yōu huān qiān rì hèn , wèi huì cǐ qíng , bái jìn rén tóu kě dé píng , qū qū kān bǐ , shuǐ chèn fú píng fēng chèn shuǐ , shì wàng yáo jīng , fāng cǎo suí rén shàng gǔ chéng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.