Traditional

鳳陽花鼓

說鳳陽,說鳳陽,鳳陽本是好地方。
自從出了朱皇帝,十年倒有九年荒。
大戶人家賣騾馬,小戶人家賣兒郎;奴家沒有兒郎賣,身背花鼓走四方。

Simplified

凤阳花鼓

说凤阳,说凤阳,凤阳本是好地方。
自从出了朱皇帝,十年倒有九年荒。
大户人家卖骡马,小户人家卖儿郎;奴家没有儿郎卖,身背花鼓走四方。

Pronunciation

fèng yáng huā gǔ

shuō fèng yáng , shuō fèng yáng , fèng yáng běn shì hǎo dì fāng 。
zì cóng chū liǎo zhū huáng dì , shí nián dǎo yǒu jiǔ nián huāng 。
dà hù rén jiā mài luó mǎ , xiǎo hù rén jiā mài ér láng û nú jiā méi yǒu ér láng mài , shēn bèi huā gǔ zǒu sì fāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.