Traditional

出關路

山川函谷路,塵土遊子顏。
蕭條去國意,秋風生故關。

Simplified

出关路

山川函谷路,尘土游子颜。
萧条去国意,秋风生故关。

Pronunciation

chū guān lù

shān chuān hán gǔ lù , chén tǔ yóu zǐ yán 。
xiāo tiáo qù guó yì , qiū fēng shēng gù guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.