Traditional

出城

病鶴寒彌瘦,孤松老不枯。
非關畏軒冕,本自樂江湖。
古錦添詩句,羸驂入畫圖。
兒孫候門久,喚取倒殘壺。

Simplified

出城

病鹤寒弥瘦,孤松老不枯。
非关畏轩冕,本自乐江湖。
古锦添诗句,羸骖入画图。
儿孙候门久,唤取倒残壶。

Pronunciation

chū chéng

bìng hè hán mí shòu , gū sōng lǎo bù kū 。
fēi guān wèi xuān miǎn , běn zì lè jiāng hú 。
gǔ jǐn tiān shī jù , léi cān rù huà tú 。
ér sūn hòu mén jiǔ , huàn qǔ dǎo cán hú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.