Traditional

出城

翩翻烏帽出林坰,掠面風微酒半醒。
戍火難尋玉關夢,衣塵空愧草堂靈。
天晴山雪明城郭,水漲江流近驛亭。
客鬢不如堤上柳,數枝春動又青青。

Simplified

出城

翩翻乌帽出林垧,掠面风微酒半醒。
戍火难寻玉关梦,衣尘空愧草堂灵。
天晴山雪明城郭,水涨江流近驿亭。
客鬓不如堤上柳,数枝春动又青青。

Pronunciation

chū chéng

piān fān wū mào chū lín shǎng , l shù huǒ nán xún yù guān mèng , yī chén kōng kuì cǎo táng líng 。
tiān qíng shān xuě míng chéng guō , shuǐ zhǎng jiāng liú jìn yì tíng 。
kè bìn bù rú dī shàng liǔ , shù zhī chūn dòng yòu qīng qīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.