Traditional

出府歸吾廬

出府歸吾廬,靜然安且逸。
更無客幹謁,時有僧問疾。
家僮十余人,櫪馬三四匹。
慵發經旬臥,興來連日出。
出遊愛何處,嵩碧伊瑟瑟。
況有清和天,正當疏散日。
身閑自為貴,何必居榮秩。
心足即非貧,豈唯金滿室。
吾觀權勢者,苦以身徇物。
炙手外炎炎,履冰中栗栗。
朝饑口忘味,夕惕心憂失。
但有富貴名,而無富貴實。

Simplified

出府归吾庐

出府归吾庐,静然安且逸。
更无客干谒,时有僧问疾。
家僮十余人,枥马三四匹。
慵发经旬卧,兴来连日出。
出游爱何处,嵩碧伊瑟瑟。
况有清和天,正当疏散日。
身闲自为贵,何必居荣秩。
心足即非贫,岂唯金满室。
吾观权势者,苦以身徇物。
炙手外炎炎,履冰中栗栗。
朝饥口忘味,夕惕心忧失。
但有富贵名,而无富贵实。

Pronunciation

chū fǔ guī wú lú

chū fǔ guī wú lú , jìng rán ān qiě yì 。
gēng wú kè gān yè , shí yǒu sēng wèn jí 。
jiā tóng shí yú rén , lì mǎ sān sì pǐ 。
yōng fā jīng xún wò , xīng lái lián rì chū 。
chū yóu ài hé chǔ , sōng bì yī sè sè 。
kuàng yǒu qīng hé tiān , zhèng dāng shū sàn rì 。
shēn xián zì wéi guì , hé bì jū róng zhì 。
xīn zú jí fēi pín , qǐ wéi jīn mǎn shì 。
wú guān quán shì zhě , kǔ yǐ shēn xùn wù 。
zhì shǒu wài yán yán , lǚ bīng zhōng lì lì 。
zhāo jī kǒu wàng wèi , xī tì xīn yōu shī 。
dàn yǒu fù guì míng , ér wú fù guì shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.