Traditional

出齋日喜皇甫十早訪

三旬齋滿欲銜杯,平旦敲門門未開。
除卻朗之攜一榼,的應不是別人來。

Simplified

出斋日喜皇甫十早访

三旬斋满欲衔杯,平旦敲门门未开。
除却朗之携一榼,的应不是别人来。

Pronunciation

chū zhāi rì xǐ huáng fǔ shí zǎo fǎng

sān xún zhāi mǎn yù xián bēi , píng dàn qiāo mén mén wèi kāi 。
chú què lǎng zhī xié yī kē , dí yīng bù shì bié rén lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.