Traditional

出遊不果

天柱峰前水亂流,石棋渡口葉飛秋。
青鞋已是前身事,縱有籃輿亦嬾遊。

Simplified

出游不果

天柱峰前水乱流,石棋渡口叶飞秋。
青鞋已是前身事,纵有篮舆亦嬾游。

Pronunciation

chū yóu bù guǒ

tiān zhù fēng qián shuǐ luàn liú , shí qí dù kǒu yè fēi qiū 。
qīng xié yǐ shì qián shēn shì , zòng yǒu lán yú yì lǎn yóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.