Traditional

出遊歸臥得雜詩

江村何處小茅茨,紅杏青蒲雨過時。
半幅生綃大年畫,一聯新句少遊詩。

Simplified

出游归卧得杂诗

江村何处小茅茨,红杏青蒲雨过时。
半幅生绡大年画,一联新句少游诗。

Pronunciation

chū yóu guī wò dé zá shī

jiāng cūn hé chǔ xiǎo máo cí , hóng xìng qīng pú yǔ guò shí 。
bàn fú shēng xiāo dà nián huà , yī lián xīn jù shǎo yóu shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.