Traditional

出遊

東阡南陌適逢晴,小蹇輕裝短作程。
白水滿陂秧馬躍,綠陰遶舍緯車鳴。
過村小婦憑墻看,入寺高人攬祴迎。
剩倩東風吹柳絮,放翁詩到此時成。

Simplified

出游

东阡南陌适逢晴,小蹇轻装短作程。
白水满陂秧马跃,绿阴遶舍纬车鸣。
过村小妇凭墙看,入寺高人揽祴迎。
剩倩东风吹柳絮,放翁诗到此时成。

Pronunciation

chū yóu

dōng qiān nán mò shì féng qíng , xiǎo jiǎn qīng zhuāng duǎn zuò chéng 。
bái shuǐ mǎn bēi yāng mǎ yuè , lǜ yīn rào shè wěi chē míng 。
guò cūn xiǎo fù píng qiáng kàn , rù sì gāo rén lǎn gāi yíng 。
shèng qiàn dōng fēng chuī liǔ xù , fàng wēng shī dào cǐ shí chéng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.