Traditional

出湖寄趙冬曦

西泛平湖盡,參差入亂山。
東瞻嶽陽郡,汗漫太虛間。
窘步同行樂,遒文互屢看。
山戍上雲桂,江亭臨水關。
川途倏忽間,風景依如昨。
湘浦未賜環,荊門猶主諾。
何時與美人,載酒遊宛洛。

Simplified

出湖寄赵冬曦

西泛平湖尽,参差入乱山。
东瞻岳阳郡,汗漫太虚间。
窘步同行乐,遒文互屡看。
山戍上云桂,江亭临水关。
川途倏忽间,风景依如昨。
湘浦未赐环,荆门犹主诺。
何时与美人,载酒游宛洛。

Pronunciation

chū hú jì zhào dōng xī

xī fàn píng hú jìn , cān chà rù luàn shān 。
dōng zhān yuè yáng jùn , hàn màn tài xū jiān 。
jiǒng bù tóng xíng lè , qiú wén hù lǚ kàn 。
shān shù shàng yún guì , jiāng tíng lín shuǐ guān 。
chuān tú shū hū jiān , fēng jǐng yī rú zuó 。
xiāng pǔ wèi cì huán , jīng mén yóu zhǔ nuò 。
hé shí yǔ měi rén , zài jiǔ yóu wǎn luò 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.