Traditional

出行湖山間雜賦

徑繞茶岡北,橋連芡浦東。
蟲鎪烏柏葉,露濕豨蘞叢。
燒地春蕪綠,漁扉夕照紅。
君恩那可報?
惟是祝年豐。

Simplified

出行湖山间杂赋

径绕茶冈北,桥连芡浦东。
虫锼乌柏叶,露湿豨蔹丛。
烧地春芜绿,渔扉夕照红。
君恩那可报?
惟是祝年丰。

Pronunciation

chū xíng hú shān jiān zá fù

jìng rào chá gāng běi , qiáo lián qiàn pǔ dōng 。
chóng sōu wū bǎi yè , lù shī xī liǎn cóng 。
shāo dì chūn wú lǜ , yú fēi xī zhào hóng 。
jūn ēn nà kě bào ?
wéi shì zhù nián fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.