Traditional

出行湖山間雜賦

魚市樵風口,茶村谷雨前。
柳邊煙掩苒,堤上草芊眠。
墓掃鴉銜肉,人歸鷺導船。
東風吹短發,得句為誰妍

Simplified

出行湖山间杂赋

鱼市樵风口,茶村谷雨前。
柳边烟掩苒,堤上草芊眠。
墓扫鸦衔肉,人归鹭导船。
东风吹短发,得句为谁妍

Pronunciation

chū xíng hú shān jiān zá fù

yú shì qiáo fēng kǒu , chá cūn gǔ yǔ qián 。
liǔ biān yān yǎn rǎn , dī shàng cǎo qiān mián 。
mù sǎo yā xián ròu , rén guī lù dǎo chuán 。
dōng fēng chuī duǎn fā , dé jù wéi shuí yán

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.