Traditional

分司東都寄牛相公十韻

忽忽心如夢,星星鬢似絲。
縱貧長有酒,雖老未拋詩。
儉薄身都慣,疏頑性頗宜。
飯粗餐亦飽,被暖起常遲。
萬裏歸何得,三年伴是誰?
華亭鶴不去,天竺石相隨。
[余罷杭州,得華亭鶴,天竺石同載而歸。
]王尹貰將馬,田家賣與池。
開門閑坐日,繞水獨行時。
懶慢交遊許,衰羸相府知。
官寮幸無事,可惜不分司。

Simplified

分司东都寄牛相公十韵

忽忽心如梦,星星鬓似丝。
纵贫长有酒,虽老未抛诗。
俭薄身都惯,疏顽性颇宜。
饭粗餐亦饱,被暖起常迟。
万里归何得,三年伴是谁?
华亭鹤不去,天竺石相随。
[余罢杭州,得华亭鹤,天竺石同载而归。
]王尹贳将马,田家卖与池。
开门闲坐日,绕水独行时。
懒慢交游许,衰羸相府知。
官寮幸无事,可惜不分司。

Pronunciation

fēn sī dōng dū jì niú xiāng gōng shí yùn

hū hū xīn rú mèng , xīng xīng bìn sì sī 。
zòng pín cháng yǒu jiǔ , suī lǎo wèi pāo shī 。
jiǎn báo shēn dū guàn , shū wán xìng pō yí 。
fàn cū cān yì bǎo , bèi nuǎn qǐ cháng chí 。
wàn lǐ guī hé dé , sān nián bàn shì shuí ?
huá tíng hè bù qù , tiān zhú shí xiāng suí 。
[ yú bà háng zhōu , dé huá tíng hè , tiān zhú shí tóng zài ér guī 。
] wáng yǐn shì jiāng mǎ , tián jiā mài yǔ chí 。
kāi mén xián zuò rì , rào shuǐ dú xíng shí 。
lǎn màn jiāo yóu xǔ , shuāi léi xiāng fǔ zhī 。
guān liáo xìng wú shì , kě xī bù fēn sī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.