Traditional

分司初到洛中偶題六韻兼戲呈馮尹

相府念多病,春宮容不才。
官銜依口得,俸祿逐身來。
白首林園在,紅塵車馬回。
招呼新客旅,掃掠舊池臺。
小舫宜攜樂,新荷好蓋杯。
不知金谷主,早晚賀筵開。

Simplified

分司初到洛中偶题六韵兼戏呈冯尹

相府念多病,春宫容不才。
官衔依口得,俸禄逐身来。
白首林园在,红尘车马回。
招呼新客旅,扫掠旧池台。
小舫宜携乐,新荷好盖杯。
不知金谷主,早晚贺筵开。

Pronunciation

fēn sī chū dào luò zhōng ǒu tí liù yùn jiān xì chéng féng yǐn

xiāng fǔ niàn duō bìng , chūn gōng róng bù cái 。
guān xián yī kǒu dé , fèng lù zhú shēn lái 。
bái shǒu lín yuán zài , hóng chén chē mǎ huí 。
zhāo hū xīn kè lǚ , sǎo l xiǎo fǎng yí xié lè , xīn hé hǎo gài bēi 。
bù zhī jīn gǔ zhǔ , zǎo wǎn hè yán kāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.