Traditional

劉十九同宿 時淮寇初破。

紅旗破賊非吾事,黃紙除書無我名。
唯共嵩陽劉處士,圍棋賭酒到天明。

Simplified

刘十九同宿 时淮寇初破。

红旗破贼非吾事,黄纸除书无我名。
唯共嵩阳刘处士,围棋赌酒到天明。

Pronunciation

liú shí jiǔ tóng sù shí huái kòu chū pò 。

hóng qí pò zéi fēi wú shì , huáng zhǐ chú shū wú wǒ míng 。
wéi gòng sōng yáng liú chǔ shì , wéi qí dǔ jiǔ dào tiān míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.