Traditional

劉方平壁畫山

墨妙無前,性生筆先。
回溪已失,遠嶂猶連。
側徑樵客,長林野煙。
青峰之外,何處雲天。

Simplified

刘方平壁画山

墨妙无前,性生笔先。
回溪已失,远嶂犹连。
侧径樵客,长林野烟。
青峰之外,何处云天。

Pronunciation

liú fāng píng bì huà shān

mò miào wú qián , xìng shēng bǐ xiān 。
huí xī yǐ shī , yuǎn zhàng yóu lián 。
cè jìng qiáo kè , cháng lín yě yān 。
qīng fēng zhī wài , hé chǔ yún tiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.