Traditional

劉禪奴彈琵琶歌(感相國韓公夢)

樂府隻傳橫吹好,琵琶寫出關山道。
羈雁出塞繞黃雲,邊馬仰天嘶白草。
明妃愁中漢使回,蔡琰愁處胡笳哀。
鬼神知妙欲收響,陰風切切四面來。
李陵寄書別蘇武,自有生人無此苦。
當時若值霍驃姚,滅盡烏孫奪公主。

Simplified

刘禅奴弹琵琶歌(感相国韩公梦)

乐府只传横吹好,琵琶写出关山道。
羁雁出塞绕黄云,边马仰天嘶白草。
明妃愁中汉使回,蔡琰愁处胡笳哀。
鬼神知妙欲收响,阴风切切四面来。
李陵寄书别苏武,自有生人无此苦。
当时若值霍骠姚,灭尽乌孙夺公主。

Pronunciation

liú chán nú dàn pí pá gē ( gǎn xiāng guó hán gōng mèng )

lè fǔ zhī chuán héng chuī hǎo , pí pá xiě chū guān shān dào 。
jī yàn chū sāi rào huáng yún , biān mǎ yǎng tiān sī bái cǎo 。
míng fēi chóu zhōng hàn shǐ huí , cài yǎn chóu chǔ hú jiā āi 。
guǐ shén zhī miào yù shōu xiǎng , yīn fēng qiē qiē sì miàn lái 。
lǐ líng jì shū bié sū wǔ , zì yǒu shēng rén wú cǐ kǔ 。
dāng shí ruò zhí huò piào yáo , miè jìn wū sūn duó gōng zhǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.