Traditional

劉蘇州寄釀酒糯米,李浙東寄楊柳枝舞衫,偶

柳枝謾蹋試雙袖,桑落初香嘗一杯。
金屑醅濃吳米釀,銀泥衫穩越娃裁。
舞時已覺愁眉展,醉後仍教笑口開。
慚愧故人憐寂寞,三千裏外寄歡來。

Simplified

刘苏州寄酿酒糯米,李浙东寄杨柳枝舞衫,偶

柳枝谩蹋试双袖,桑落初香尝一杯。
金屑醅浓吴米酿,银泥衫稳越娃裁。
舞时已觉愁眉展,醉后仍教笑口开。
惭愧故人怜寂寞,三千里外寄欢来。

Pronunciation

liú sū zhōu jì niàng jiǔ nuò mǐ , lǐ zhè dōng jì yáng liǔ zhī wǔ shān , ǒu

liǔ zhī mán tà shì shuāng xiù , sāng luò chū xiāng cháng yī bēi 。
jīn xiè pēi nóng wú mǐ niàng , yín ní shān wěn yuè wá cái 。
wǔ shí yǐ jué chóu méi zhǎn , zuì hòu réng jiào xiào kǒu kāi 。
cán kuì gù rén lián jì mò , sān qiān lǐ wài jì huān lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.