Traditional

劉道士贈小葫蘆

葫蘆雖小藏天地,伴我雲雲萬裏身。
收起鬼神窺不見,用時能與物為春。

Simplified

刘道士赠小葫芦

葫芦虽小藏天地,伴我云云万里身。
收起鬼神窥不见,用时能与物为春。

Pronunciation

liú dào shì zèng xiǎo hú lú

hú lú suī xiǎo cáng tiān dì , bàn wǒ yún yún wàn lǐ shēn 。
shōu qǐ guǐ shén kuī bù jiàn , yòng shí néng yǔ wù wéi chūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.