Traditional

劉道士贈小葫蘆

個中一物著不得,建立森然卻有余。
盡底語君君豈信,試來跳入看何如?

Simplified

刘道士赠小葫芦

个中一物著不得,建立森然却有余。
尽底语君君岂信,试来跳入看何如?

Pronunciation

liú dào shì zèng xiǎo hú lú

gè zhōng yī wù zhù bù dé , jiàn lì sēn rán què yǒu yú 。
jìn dǐ yǔ jūn jūn qǐ xìn , shì lái tiào rù kàn hé rú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.