Traditional

初喪崔兒報微之晦叔

書報微之晦叔知,欲題崔字淚先垂。
世間此恨偏敦我,天下何人不哭兒。
[音堆,見詩註。
]蟬老悲鳴拋蛻後,龍眠驚覺失珠時。
文章十帙官三品,身後傳誰庇蔭誰。

Simplified

初丧崔儿报微之晦叔

书报微之晦叔知,欲题崔字泪先垂。
世间此恨偏敦我,天下何人不哭儿。
[音堆,见诗注。
]蝉老悲鸣抛蜕后,龙眠惊觉失珠时。
文章十帙官三品,身后传谁庇荫谁。

Pronunciation

chū sāng cuī ér bào wēi zhī huì shū

shū bào wēi zhī huì shū zhī , yù tí cuī zì lèi xiān chuí 。
shì jiān cǐ hèn piān dūn wǒ , tiān xià hé rén bù kū ér 。
[ yīn duī , jiàn shī zhù 。
] chán lǎo bēi míng pāo tuì hòu , lóng mián jīng jué shī zhū shí 。
wén zhāng shí zhì guān sān pǐn , shēn hòu chuán shuí bì yīn shuí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.