Traditional

初入峽有感

上有萬仞山,下有千丈水。
蒼蒼兩崖間,闊狹容一葦。
瞿唐呀直瀉,灩滪屹中峙。
未夜黑巖昏,無風白浪起。
大石如刀劍,小石如牙齒。
一步不可行,況千三百裏。
[自峽州至忠州,灘險相繼,凡一千三百裏。
]苒蒻竹篾稔,欹危楫師趾。
一跌無完舟,吾生系於此。
常聞仗忠信,蠻貊可行矣。
自古飄沈人,豈盡非君子?
況吾時與命,蹇舛不足恃。
長恐不才身,復作無名死。

Simplified

初入峡有感

上有万仞山,下有千丈水。
苍苍两崖间,阔狭容一苇。
瞿唐呀直泻,滟滪屹中峙。
未夜黑岩昏,无风白浪起。
大石如刀剑,小石如牙齿。
一步不可行,况千三百里。
[自峡州至忠州,滩险相继,凡一千三百里。
]苒蒻竹篾稔,欹危楫师趾。
一跌无完舟,吾生系于此。
常闻仗忠信,蛮貊可行矣。
自古飘沉人,岂尽非君子?
况吾时与命,蹇舛不足恃。
长恐不才身,复作无名死。

Pronunciation

chū rù xiá yǒu gǎn

shàng yǒu wàn rèn shān , xià yǒu qiān zhàng shuǐ 。
cāng cāng liǎng yá jiān , kuò xiá róng yī wěi 。
qú táng yā zhí xiè , yàn yù yì zhōng zhì 。
wèi yè hēi yán hūn , wú fēng bái làng qǐ 。
dà shí rú dāo jiàn , xiǎo shí rú yá chǐ 。
yī bù bù kě xíng , kuàng qiān sān bǎi lǐ 。
[ zì xiá zhōu zhì zhōng zhōu , tān xiǎn xiāng jì , fán yī qiān sān bǎi lǐ 。
] rǎn ruò zhú miè rěn , qī wēi jí shī zhǐ 。
yī diē wú wán zhōu , wú shēng xì yú cǐ 。
cháng wén zhàng zhōng xìn , mán mò kě xíng yǐ 。
zì gǔ piāo chén rén , qǐ jìn fēi jūn zǐ ?
kuàng wú shí yǔ mìng , jiǎn chuǎn bù zú shì 。
cháng kǒng bù cái shēn , fù zuò wú míng sǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.