Traditional

初入香山院對月 大和六年秋作。

老住香山初到夜,秋逢白月正圓時。
從今便是家山月,試問清光知不知?

Simplified

初入香山院对月 大和六年秋作。

老住香山初到夜,秋逢白月正圆时。
从今便是家山月,试问清光知不知?

Pronunciation

chū rù xiāng shān yuàn duì yuè dà hé liù nián qiū zuò 。

lǎo zhù xiāng shān chū dào yè , qiū féng bái yuè zhèng yuán shí 。
cóng jīn biàn shì jiā shān yuè , shì wèn qīng guāng zhī bù zhī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.