Traditional

初冬即事憶皇甫十

冷竹風成韻,荒街葉作堆。
欲尋聯句卷,先飲暖寒杯。
帽為迎霜戴,爐因試火開。
時時還有客,終不當君來。

Simplified

初冬即事忆皇甫十

冷竹风成韵,荒街叶作堆。
欲寻联句卷,先饮暖寒杯。
帽为迎霜戴,炉因试火开。
时时还有客,终不当君来。

Pronunciation

chū dōng jí shì yì huáng fǔ shí

lěng zhú fēng chéng yùn , huāng jiē yè zuò duī 。
yù xún lián jù juàn , xiān yǐn nuǎn hán bēi 。
mào wéi yíng shuāng dài , lú yīn shì huǒ kāi 。
shí shí huán yǒu kè , zhōng bù dāng jūn lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.