Traditional

初冬絕句

鱸肥菇脆調羹美,蕎熟油新作餅香。
自古達人輕富貴,例緣鄉味憶還鄉。

Simplified

初冬绝句

鲈肥菰脆调羹美,荞熟油新作饼香。
自古达人轻富贵,例缘乡味忆还乡。

Pronunciation

chū dōng jué jù

lú féi gū cuì diào gēng měi , qiáo shú yóu xīn zuò bǐng xiāng 。
zì gǔ dá rén qīng fù guì , lì yuán xiāng wèi yì huán xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.