Traditional

初冬

誌士逢秋已自傷,老人況復惜年光。
正看溪碓舂粳滑,又見山坡下麥忙。
桐落井床多槁葉,菊殘衫袂尚余香。
讀書有課真當勉,剩貯明膏伴夜長。

Simplified

初冬

志士逢秋已自伤,老人况复惜年光。
正看溪碓舂粳滑,又见山坡下麦忙。
桐落井床多槁叶,菊残衫袂尚余香。
读书有课真当勉,剩贮明膏伴夜长。

Pronunciation

chū dōng

zhì shì féng qiū yǐ zì shāng , lǎo rén kuàng fù xī nián guāng 。
zhèng kàn xī duì chōng jīng huá , yòu jiàn shān pō xià mài máng 。
tóng luò jǐng chuáng duō gǎo yè , jú cán shān mèi shàng yú xiāng 。
dú shū yǒu kè zhēn dāng miǎn , shèng zhù míng gāo bàn yè cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.