Traditional

初冬

老客人間百事慵,樂哉閉戶過今冬。
朝爐獸炭騰紅焰,夜榻蠻氈擁紫茸。
蝟刺坼蓬新栗熟,鵝雛弄色凍醅濃。
題詩正自消閑日,本不爭先萬戶封。

Simplified

初冬

老客人间百事慵,乐哉闭户过今冬。
朝炉兽炭腾红焰,夜榻蛮毡拥紫茸。
蝟刺坼蓬新栗熟,鹅雏弄色冻醅浓。
题诗正自消闲日,本不争先万户封。

Pronunciation

chū dōng

lǎo kè rén jiān bǎi shì yōng , lè zāi bì hù guò jīn dōng 。
zhāo lú shòu tàn téng hóng yàn , yè tà mán zhān yōng zǐ róng 。
wèi cì chè péng xīn lì shú , é chú nòng sè dòng pēi nóng 。
tí shī zhèng zì xiāo xián rì , běn bù zhēng xiān wàn hù fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.