Traditional

初出沅江夜入湖

放溜出江口,回瞻松栝深。
不知舟中月,更引湖間心。

Simplified

初出沅江夜入湖

放溜出江口,回瞻松栝深。
不知舟中月,更引湖间心。

Pronunciation

chū chū yuán jiāng yè rù hú

fàng liū chū jiāng kǒu , huí zhān sōng guā shēn 。
bù zhī zhōu zhōng yuè , gēng yǐn hú jiān xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.