Traditional

初出藍田路作

停驂問前路,路在秋雲裏。
蒼蒼縣南道,去途從此始。
絕頂忽盤上,眾山皆下視。
下視千萬峰,峰頭如浪起。
朝經韓公阪,夕次藍橋水。
潯陽僅四千,始行七十裏。
人煩馬蹄跙,勞苦已如此。

Simplified

初出蓝田路作

停骖问前路,路在秋云里。
苍苍县南道,去途从此始。
绝顶忽盘上,众山皆下视。
下视千万峰,峰头如浪起。
朝经韩公坂,夕次蓝桥水。
浔阳仅四千,始行七十里。
人烦马蹄跙,劳苦已如此。

Pronunciation

chū chū lán tián lù zuò

tíng cān wèn qián lù , lù zài qiū yún lǐ 。
cāng cāng xiàn nán dào , qù tú cóng cǐ shǐ 。
jué dǐng hū pán shàng , zhòng shān jiē xià shì 。
xià shì qiān wàn fēng , fēng tóu rú làng qǐ 。
zhāo jīng hán gōng bǎn , xī cì lán qiáo shuǐ 。
xún yáng jǐn sì qiān , shǐ xíng qī shí lǐ 。
rén fán mǎ tí jū , láo kǔ yǐ rú cǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.