Traditional

初到忠州登東樓,寄萬州楊八使君

山束邑居窄,峽牽氣候偏。
林巒少平地,霧雨多陰天。
隱隱煮鹽火,漠漠燒畬煙。
賴此東樓夕,風月時翛然。
憑軒望所思,目斷心涓涓。
背春有去雁,上水無來船。
我懷巴東守,本是關西賢。
平生已不淺,流落重相憐。
水梗漂萬裏,籠禽囚五年。
新恩同雨露,遠郡鄰山川。
書信雖往復,封疆徒接連。
其如美人面,欲見杳無緣。

Simplified

初到忠州登东楼,寄万州杨八使君

山束邑居窄,峡牵气候偏。
林峦少平地,雾雨多阴天。
隐隐煮盐火,漠漠烧畬烟。
赖此东楼夕,风月时翛然。
凭轩望所思,目断心涓涓。
背春有去雁,上水无来船。
我怀巴东守,本是关西贤。
平生已不浅,流落重相怜。
水梗漂万里,笼禽囚五年。
新恩同雨露,远郡邻山川。
书信虽往复,封疆徒接连。
其如美人面,欲见杳无缘。

Pronunciation

chū dào zhōng zhōu dēng dōng lóu , jì wàn zhōu yáng bā shǐ jūn

shān shù yì jū zhǎi , xiá qiān qì hòu piān 。
lín luán shǎo píng dì , wù yǔ duō yīn tiān 。
yǐn yǐn zhǔ yán huǒ , mò mò shāo shē yān 。
lài cǐ dōng lóu xī , fēng yuè shí xiāo rán 。
píng xuān wàng suǒ sī , mù duàn xīn juān juān 。
bèi chūn yǒu qù yàn , shàng shuǐ wú lái chuán 。
wǒ huái bā dōng shǒu , běn shì guān xī xián 。
píng shēng yǐ bù qiǎn , liú luò zhòng xiāng lián 。
shuǐ gěng piāo wàn lǐ , lóng qín qiú wǔ nián 。
xīn ēn tóng yǔ lù , yuǎn jùn lín shān chuān 。
shū xìn suī wǎng fù , fēng jiāng tú jiē lián 。
qí rú měi rén miàn , yù jiàn yǎo wú yuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.