Traditional

初到江州

潯陽欲到思無窮,庾亮樓南湓口東。
樹木雕疏山雨後,人家低濕水煙中。
菇蔣餵馬行無力,蘆荻編房臥有風。
遙見朱輪來出郭,相迎勞動使君公。

Simplified

初到江州

浔阳欲到思无穷,庾亮楼南湓口东。
树木凋疏山雨后,人家低湿水烟中。
菰蒋喂马行无力,芦荻编房卧有风。
遥见朱轮来出郭,相迎劳动使君公。

Pronunciation

chū dào jiāng zhōu

xún yáng yù dào sī wú qióng , yǔ liàng lóu nán pén kǒu dōng 。
shù mù diāo shū shān yǔ hòu , rén jiā dī shī shuǐ yān zhōng 。
gū jiǎng wèi mǎ xíng wú lì , lú dí biān fáng wò yǒu fēng 。
yáo jiàn zhū lún lái chū guō , xiāng yíng láo dòng shǐ jūn gōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.