Traditional

初到洛下閑遊

漢庭重少身宜退,洛下閑居跡可逃。
趁伴入朝應老醜,尋春放醉尚粗豪。
詩攜彩紙新裝卷,酒典緋花舊賜袍。
曾在東方千騎上,至今躞蹀馬頭高。

Simplified

初到洛下闲游

汉庭重少身宜退,洛下闲居迹可逃。
趁伴入朝应老丑,寻春放醉尚粗豪。
诗携彩纸新装卷,酒典绯花旧赐袍。
曾在东方千骑上,至今躞蹀马头高。

Pronunciation

chū dào luò xià xián yóu

hàn tíng zhòng shǎo shēn yí tuì , luò xià xián jū jì kě táo 。
chèn bàn rù zhāo yīng lǎo chǒu , xún chūn fàng zuì shàng cū háo 。
shī xié cǎi zhǐ xīn zhuāng juàn , jiǔ diǎn fēi huā jiù cì páo 。
zēng zài dōng fāng qiān qí shàng , zhì jīn xiè dié mǎ tóu gāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.