Traditional

初到碧澗招明契上人

漸老知身累,初寒曝背眠。
白雲留永日,黃葉減餘年。
猿護窗前樹,泉澆谷後田。
沃洲能共隱,不用道林錢。

Simplified

初到碧涧招明契上人

渐老知身累,初寒曝背眠。
白云留永日,黄叶减馀年。
猿护窗前树,泉浇谷后田。
沃洲能共隐,不用道林钱。

Pronunciation

chū dào bì jiàn zhāo míng qì shàng rén

jiàn lǎo zhī shēn léi , chū hán pù bèi mián 。
bái yún liú yǒng rì , huáng yè jiǎn yú nián 。
yuán hù chuāng qián shù , quán jiāo gǔ hòu tián 。
wò zhōu néng gòng yǐn , bù yòng dào lín qián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.