Traditional

初夏北窗

水際柴荊晝不開,臥聽微雨雜輕雷。
春蠶滿箔眠初起,社燕爭巢去復來。
海檜屈蟠依怪石,山榴零落點蒼苔。
一樽及此風光美,車下長坡底用推?

Simplified

初夏北窗

水际柴荆昼不开,卧听微雨杂轻雷。
春蚕满箔眠初起,社燕争巢去复来。
海桧屈蟠依怪石,山榴零落点苍苔。
一樽及此风光美,车下长坡底用推?

Pronunciation

chū xià běi chuāng

shuǐ jì chái jīng zhòu bù kāi , wò tīng wēi yǔ zá qīng léi 。
chūn cán mǎn bó mián chū qǐ , shè yàn zhēng cháo qù fù lái 。
hǎi guì qū pán yī guài shí , shān liú líng luò diǎn cāng tái 。
yī zūn jí cǐ fēng guāng měi , chē xià cháng pō dǐ yòng tuī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.