Traditional

初夏新晴

曲徑泥新晚照明,小軒才受一床橫。
翩翩乳燕穿簾影,蔌蔌新篁解籜聲。
藥物屏除知病減,夢魂安穩覺心平。
深居不恨無來客,時有山禽自贊名。

Simplified

初夏新晴

曲径泥新晚照明,小轩才受一床横。
翩翩乳燕穿帘影,蔌蔌新篁解箨声。
药物屏除知病减,梦魂安稳觉心平。
深居不恨无来客,时有山禽自赞名。

Pronunciation

chū xià xīn qíng

qū jìng ní xīn wǎn zhào míng , xiǎo xuān cái shòu yī chuáng héng 。
piān piān rǔ yàn chuān lián yǐng , sù sù xīn huáng jiě tuò shēng 。
yào wù píng chú zhī bìng jiǎn , mèng hún ān wěn jué xīn píng 。
shēn jū bù hèn wú lái kè , shí yǒu shān qín zì zàn míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.