Traditional

初夏雜興

隱趣與誰論,深居湖上村。
避寧蘭改路,惜筍不開園。
庭草饒生意,溪沙記漲痕。
愁來時淺酌,隨事有雞豚。

Simplified

初夏杂兴

隐趣与谁论,深居湖上村。
避宁兰改路,惜笋不开园。
庭草饶生意,溪沙记涨痕。
愁来时浅酌,随事有鸡豚。

Pronunciation

chū xià zá xīng

yǐn qù yǔ shuí lùn , shēn jū hú shàng cūn 。
bì níng lán gǎi lù , xī sǔn bù kāi yuán 。
tíng cǎo ráo shēng yì , xī shā jì zhǎng hén 。
chóu lái shí qiǎn zhuó , suí shì yǒu jī tún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.