Traditional

初夏遊淩氏小園

水滿池塘葉滿枝,曲廊危榭愜幽期。
風和海燕分泥處,日永吳蠶上簇時。
閑理阮鹹尋舊譜,細傾白墮賦新詩。
從來夏淺勝春日,兒女紛紛豈得知。

Simplified

初夏游凌氏小园

水满池塘叶满枝,曲廊危榭惬幽期。
风和海燕分泥处,日永吴蚕上簇时。
闲理阮咸寻旧谱,细倾白堕赋新诗。
从来夏浅胜春日,儿女纷纷岂得知。

Pronunciation

chū xià yóu líng shì xiǎo yuán

shuǐ mǎn chí táng yè mǎn zhī , qū láng wēi xiè qiè yōu qī 。
fēng hé hǎi yàn fēn ní chǔ , rì yǒng wú cán shàng cù shí 。
xián lǐ ruǎn xián xún jiù pǔ , xì qīng bái duò fù xīn shī 。
cóng lái xià qiǎn shèng chūn rì , ér nǚ fēn fēn qǐ dé zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.