Traditional

初夏道中

桑間椹熟麥齊腰,鶯語惺惚野雉驕。
日薄人家曬蠶子,雨余山客賣魚苗。

Simplified

初夏道中

桑间椹熟麦齐腰,莺语惺惚野雉骄。
日薄人家晒蚕子,雨余山客卖鱼苗。

Pronunciation

chū xià dào zhōng

sāng jiān zhēn shú mài qí yāo , yīng yǔ xīng hū yě zhì jiāo 。
rì báo rén jiā shài cán zǐ , yǔ yú shān kè mài yú miáo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.