Traditional

初夏閑居

雲液初篘小甕香,風漪乍展北窗涼。
巢乾燕乳蟲供哺,花過蜂閑蜜滿房。
閉戶不知春已去,鈔書但覺日方長。
所嗟詩思年來減,虛負奚奴古錦囊。

Simplified

初夏闲居

云液初篘小瓮香,风漪乍展北窗凉。
巢乾燕乳虫供哺,花过蜂闲蜜满房。
闭户不知春已去,钞书但觉日方长。
所嗟诗思年来减,虚负奚奴古锦囊。

Pronunciation

chū xià xián jū

yún yè chū chōu xiǎo wèng xiāng , fēng yī zhà zhǎn běi chuāng liáng 。
cháo qián yàn rǔ chóng gōng bǔ , huā guò fēng xián mì mǎn fáng 。
bì hù bù zhī chūn yǐ qù , chāo shū dàn jué rì fāng cháng 。
suǒ jiē shī sī nián lái jiǎn , xū fù xī nú gǔ jǐn náng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.