Traditional

初夏閑居

松棚黯黯接虛堂,掃地燒香旋置床。
密葉留花供淺酌,斷雲障日作微涼。
高城薄暮聞吹角,小市豐年有戲場。
白首史官閑盡歲,隻將搜句答流光。

Simplified

初夏闲居

松棚黯黯接虚堂,扫地烧香旋置床。
密叶留花供浅酌,断云障日作微凉。
高城薄暮闻吹角,小市丰年有戏场。
白首史官闲尽岁,只将搜句答流光。

Pronunciation

chū xià xián jū

sōng péng àn àn jiē xū táng , sǎo dì shāo xiāng xuán zhì chuáng 。
mì yè liú huā gōng qiǎn zhuó , duàn yún zhàng rì zuò wēi liáng 。
gāo chéng báo mù wén chuī jiǎo , xiǎo shì fēng nián yǒu xì cháng 。
bái shǒu shǐ guān xián jìn suì , zhī jiāng sōu jù dá liú guāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.