Traditional

初夏閑步村落間

薄雲韜日不成晴,野水通池漸欲平。
綠葉忽低知鳥立,青萍微動覺魚行。
醉遊放蕩初何適,睡起逍遙未易名。
忽遇湖邊隱君子,相攜一笑慰余生。

Simplified

初夏闲步村落间

薄云韬日不成晴,野水通池渐欲平。
绿叶忽低知鸟立,青萍微动觉鱼行。
醉游放荡初何适,睡起逍遥未易名。
忽遇湖边隐君子,相携一笑慰余生。

Pronunciation

chū xià xián bù cūn luò jiān

báo yún tāo rì bù chéng qíng , yě shuǐ tōng chí jiàn yù píng 。
lǜ yè hū dī zhī niǎo lì , qīng píng wēi dòng jué yú xíng 。
zuì yóu fàng dàng chū hé shì , shuì qǐ xiāo yáo wèi yì míng 。
hū yù hú biān yǐn jūn zǐ , xiāng xié yī xiào wèi yú shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.