Traditional

初寒

日月誰能駐,風霜忽已高。
公孫分布被,範叔共綈袍。
罷亞炊香甑,蒲萄壓小槽。
所慚才已盡,孤詠不能豪。

Simplified

初寒

日月谁能驻,风霜忽已高。
公孙分布被,范叔共绨袍。
罢亚炊香甑,蒲萄压小槽。
所惭才已尽,孤咏不能豪。

Pronunciation

chū hán

rì yuè shuí néng zhù , fēng shuāng hū yǐ gāo 。
gōng sūn fēn bù bèi , fàn shū gòng tí páo 。
bà yà chuī xiāng zèng , pú táo yā xiǎo cáo 。
suǒ cán cái yǐ jìn , gū yǒng bù néng háo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.