Traditional

初寒

久雨重陽後,清寒小雪前。
拾薪椎髻仆,賣菜掘頭船。
薄米全家粥,空床故物氈。
身猶付一歃,名字更須傳?

Simplified

初寒

久雨重阳後,清寒小雪前。
拾薪椎髻仆,卖菜掘头船。
薄米全家粥,空床故物毡。
身犹付一歃,名字更须传?

Pronunciation

chū hán

jiǔ yǔ zhòng yáng hòu , qīng hán xiǎo xuě qián 。
shí xīn zhuī jì pū , mài cài jué tóu chuán 。
báo mǐ quán jiā zhōu , kōng chuáng gù wù zhān 。
shēn yóu fù yī shà , míng zì gēng xū chuán ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.