Traditional

初授拾遺

奉詔登左掖,束帶參朝議。
何言初命卑,且脫風塵吏。
杜甫陳子昂,才名括天地。
當時非不遇,尚無過斯位。
況余蹇薄者,寵至不自意。
驚近白日光,慚非青雲器。
天子方從諫,朝廷無忌諱。
豈不思匪躬,適遇時無事。
受命已旬月,飽食隨班次。
諫紙忽盈箱,對之終自愧。

Simplified

初授拾遗

奉诏登左掖,束带参朝议。
何言初命卑,且脱风尘吏。
杜甫陈子昂,才名括天地。
当时非不遇,尚无过斯位。
况余蹇薄者,宠至不自意。
惊近白日光,惭非青云器。
天子方从谏,朝廷无忌讳。
岂不思匪躬,适遇时无事。
受命已旬月,饱食随班次。
谏纸忽盈箱,对之终自愧。

Pronunciation

chū shòu shí yí

fèng zhào dēng zuǒ yè , shù dài cān zhāo yì 。
hé yán chū mìng bēi , qiě tuō fēng chén lì 。
dù fǔ chén zǐ áng , cái míng kuò tiān dì 。
dāng shí fēi bù yù , shàng wú guò sī wèi 。
kuàng yú jiǎn báo zhě , chǒng zhì bù zì yì 。
jīng jìn bái rì guāng , cán fēi qīng yún qì 。
tiān zǐ fāng cóng jiàn , zhāo tíng wú jì huì 。
qǐ bù sī fěi gōng , shì yù shí wú shì 。
shòu mìng yǐ xún yuè , bǎo shí suí bān cì 。
jiàn zhǐ hū yíng xiāng , duì zhī zhōng zì kuì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.