Traditional

初授贊善大夫早朝寄李二十助教

病身初謁青宮日,衰貌新垂白發年。
寂寞曹司非熟地,蕭條風雪是寒天。
遠坊早起常侵鼓,瘦馬行遲苦費鞭。
一種共君官職冷,不如猶得日高眠。

Simplified

初授赞善大夫早朝寄李二十助教

病身初谒青宫日,衰貌新垂白发年。
寂寞曹司非熟地,萧条风雪是寒天。
远坊早起常侵鼓,瘦马行迟苦费鞭。
一种共君官职冷,不如犹得日高眠。

Pronunciation

chū shòu zàn shàn dà fū zǎo zhāo jì lǐ èr shí zhù jiào

bìng shēn chū yè qīng gōng rì , shuāi mào xīn chuí bái fā nián 。
jì mò cáo sī fēi shú dì , xiāo tiáo fēng xuě shì hán tiān 。
yuǎn fāng zǎo qǐ cháng qīn gǔ , shòu mǎ xíng chí kǔ fèi biān 。
yī zhǒng gòng jūn guān zhí lěng , bù rú yóu dé rì gāo mián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.